Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

FATCA

Czym jest FATCA?

FATCA to ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2010 roku, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i raportowania Klientów, którzy posiadają obowiązek podatkowy w USA.
W celu wdrożenia w Polsce przepisów FATCA 7 października 2014 podpisana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Kolejnym krokiem wdrożenia w Polsce przepisów FATCA było przyjęcie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Jaki jest cel FATCA?

Celem FATCA jest zapobieganie uchylania się od amerykańskiego opodatkowania, podatników USA którzy osiągają dochody poza USA, poprzez ich identyfikację i raportowanie przez zagraniczne instytucje finansowe.

Główne obowiązki wynikające z FATCA dla instytucji finansowych

 • Uzyskanie oświadczenia Klienta indywidualnego lub korporacyjnego posiadającego rachunek lokaty, w celu określenia czy jest on amerykańską osobą raportowaną.
 • Identyfikacja Klientów , którzy spełniają warunki określone przez FATCA (są amerykańskimi osobami raportowanymi, tzn. posiadają obowiązek podatkowy w USA).
 • Coroczne raportowanie odpowiedniemu organowi (w przypadku Polski - Szef Krajowej Administracji Skarbowej) Raport informacji o rachunkach Klientów podlegających pod ustawodawstwo FATCA, tzn. będących amerykańskimi osobami raportowanymi.

Kim jest amerykańska osoba raportowana?

Jest to podlegająca amerykańskiemu obowiązkowi podatkowemu:

 • osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo USA lub status rezydenta w USA.
 • osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Szczególną Osobą Amerykańską, Raportująca Instytucja Finansową lub Podmiotem niefinansowym z siedzibą w USA (występuje Beneficjent Rzeczywisty), zgodnie z FATCA.

Co jeżeli podlegam obowiązkowi raportowania FATCA?

FATCA ma zastosowanie w przypadku rachunków lokat Santander Consumer Banku dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych. W celu potwierdzenia, że dana osoba podlega obowiązkom FATCA powinna ona wypełnić oświadczenie FATCA, jeżeli zostanie do tego wezwana przez Bank, gdyż posiadane obecnie informacje, nie są wystarczające, aby ustalić czy podlega raportowaniu w ramach FATCA.

Santander Consumer Bank przyjął następujące formularze do składania oświadczenia:

W8-BEN: dla osób fizycznych spoza USA
W8-BEN-E: dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spoza USA
W9: dla osób fizycznych i innych podmiotów USA (w tym rezydentów)

Co jeżeli odmówię sprawdzenia, czy jestem amerykańską osobą raportowaną?

Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA:

 • Dla rachunków lokat otwartych pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 1 grudnia 2015 r. w przypadku Klienta, który nie złoży w ciągu 12 miesięcy od dnia 1 grudnia 2015 r. oświadczenia FATCA w odpowiedzi na wniosek Banku o udzielenie informacji, rachunek ten będzie podlegał zablokowaniu. Bank niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie rachunku lokaty i warunkach jego odblokowania, tzn. złożenia oświadczenia FATCA. W przypadku zastosowania blokady rachunku Bank w terminie 3 dni od otrzymania ww. oświadczenia jest zobowiązany do odblokowania rachunku.
 • Od dnia 1 grudnia 2015 r. otwarcie nowego rachunku lokaty* nie będzie możliwe w przypadku braku złożenia przez Klienta oświadczenia FATCA.

* Przez otwarcie nowego rachunku lokaty rozumie się:

 • podpisanie nowej umowy lokaty,
 • zmianę warunków już zawartej umowy lokaty, związaną z koniecznością zawarcia nowej umowy lokaty.

W przypadku zmiany lub powstania nowych danych i okoliczności, o których mowa oświadczeniu FATCA w trakcie trwania Lokaty Klient jest zobowiązany do złożenia nowego oświadczenia FATCA zawierającego aktualne dane i okoliczności, zgodnie z Regulaminem.

Blokada rachunku FATCA

Regulacja FATCA jest to Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem USA.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń. Co ważne ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.

Pierwszy z nich to rachunki, które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare) w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych Klienta posiadanych przez instytucje finansowe. W odniesieniu do rachunków starych instytucje są upoważnione do żądania oświadczenia FATCA lub dokumentów potwierdzających status podatkowy Klienta.

Drugi rodzaj to rachunki otwarte od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 1 grudnia 2015 r.(tzw. rachunki z okresu przejściowego) w ich przypadku Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia FATCA, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów. Instytucja finansowa w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed dniem 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązana do zablokowania rachunku finansowego co będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku zastosowania blokady rachunku, instytucja finansowa w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia jest zobowiązana do odblokowania rachunku.

Trzeci rodzaj to rachunki otwarte po dniu 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.

Co ważne klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązującymi przepisami.
Zwrócić należy uwagę, że niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4.000.000 zł.
Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat FATCA?

 1. Strona internetowa IRS.
 2. Na infolinii Santander Consumer Bank S.A. pod numerem: 195 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
 3. Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania