Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

CRS

Co to jest CRS?

CRS (Common Reporting Standard – CRS) jest to jednolity standard raportowania będący globalnym standardem w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych pomiędzy państwami.

Na poziomie unijnym, aktem prawnym regulującym zagadnienie CRS oraz uprawniającym do wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami jest Dyrektywa Rady UE nr 2014/107/UE.

Dyrektywa ta ustanawia procedury współpracy pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych państw, w tym procedury automatycznej wymiany informacji o stanie rachunku finansowego.

W Polsce aktem prawnym implementującym Dyrektywę Rady UE nr 2014/107/UE jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Jaki jest cel CRS?


Celem CRS jest zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Głównymi obowiązkami wynikającymi z Ustawy CRS dla instytucji finansowych są:


Gromadzenie i weryfikowanie danych o wszystkich rezydencjach podatkowych swoich Klientów, w tym informacje o numerze TIN;​
Ustalenie rezydencji podatkowej swoich Klientów na podstawie przesłanek tj. danych posiadanych przez Instytucje finansowe;​
coroczne Przekazywanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych o Klientach posiadających rezydencje podatkową w . państwach uczestniczących[1],

Obowiązki wynikające z CRS dla Klientów.


1. Od dnia 1 maja 2017 r. Klienci na podstawie Ustawy CRS są zobowiązaniu do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej podczas procedury otwarcia nowego rachunku finansowego oraz do przekazania dowodów w postaci dokumentów w celu określenia ich kraju/krajów rezydencji podatkowej przez instytucję finansową, a także do poinformowania instytucji finansowej o zmianie okoliczności mogącej mieć wpływ na ich status rezydencji podatkowej.
2. Od dnia 1 maja 2017 r. otwarcie nowego rachunku finansowego nie jest możliwe bez złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej. W przypadku dotychczasowych Klientów, którzy posiadali otwarty rachunek finansowy do 30.04.2017 r. Bank jest zobowiązany wyszukać posiadane dane pod kątem ustalenia ich rezydencji podatkowej.
3. Zakres obowiązków po nowelizacji: zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, Bank ma obowiązek weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek, zawarli umowę, nabyli jednostki uczestnictwa w okresie pomiędzy dniem 01 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r.

W sytuacji, gdy ustalenie rezydencji podatkowej na podstawie posiadanych dotychczas danych nie jest możliwe lub wątpliwości co rezydencji podatkowej Klienta, ustalonej na podstawie posiadanych przez Bank danych, Bank może się zwrócić do Klienta o złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej lub o przekazanie dodatkowych dowodów w postaci dokumentów.

Jeżeli Bank nie uzyska ww. oświadczeń/dokumentów oraz:

1. nie będzie mógł ustalić rezydencji podatkowej Klienta na podstawie posiadanych danych, będzie traktował posiadane przez niego rachunki jako rachunki nieudokumentowe, które podlegają raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
2. poweźmie wątpliwości co do rezydencji podatkowej, będzie traktował posiadacza rachunku jako rezydenta kraju lub krajów, co do których ma podstawy sądzić, że posiadacz rachunku jest jego rezydentem do celów podatkowych.

Kiedy podlegam raportowaniu CRS?


Zgodnie z Ustawą CRS Bank będzie przekazywać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje dotyczące rachunków zidentyfikowanych jako rachunki raportowane, będące w posiadaniu osób raportowanych[2], które posiadają rezydencję podatkową w państwie uczestniczącym. Dane przekazywane są raz w roku w terminie do 30 czerwca za okres roku poprzedniego, w którym Klient został zidentyfikowana jako osoba raportowana.

Jakie informacje będą podlegały raportowaniu?


Zakres informacji jakie Bank będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obejmuje:

1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, a w przypadku podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą[3] będącą osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN tego podmiotu, a także imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej;

2) numer rachunku oraz saldo tego rachunku oraz wartość odsetek wypłaconych lub dopisanych do rachunku, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana;


Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat CRS?


Strona internetowa OECD.
http://www.oecd.org/tax/transp...

Obowiązki i zakres związany ze składaniem Oświadczenia CRS zostały uregulowane w Ustawie z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych pomiędzy państwami (Dziennik Ustaw z 2017r. Poz. 648).
http://dziennikustaw.gov.pl/du...

Dyrektywa Rady UE nr 2014/107/UE.
http://eur-lex.europa.eu/legal...

Na infolinii Santander Consumer Bank S.A. pod numerem: 195 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - link


[1] państwo uczestniczące:
a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych i które zostało wymienione w obwieszczeniu wydanym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, określającym listę tych państw lub terytoriów.
Lista państw uczestniczących jest corocznie ogłaszana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 15 października.

[2] osoba raportowana – jest to osoba z państwa uczestniczącego oraz osoba z państwa trzeciego inna niż:
a) spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
b) spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,
c) podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,
d) instytucja finansowa;

[3] osoba kontrolująca – rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Pliki do pobrania