PTF Bank wprowadza do oferty Programy Inwestycyjne

13 czerwca 2005

Istotą produktu oferowanego przez PTF Bank są wielofunfuszowość (możliwość lokowania kapitału w jednostkach różnorodnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które 100% środków lokują w jednostkach funduszy inwestycyjnych, również takich o gwarantowanej stopie zwrotu), charakter ubezpieczenia (korzyści prawno-podatkowe niedostępne dla innych instrumentów oszczędzania) oraz jawność i przejrzystość (możliwość stałego monitorowania środków przez strony www i pełna wiedza o strukturze opłat).


Wielofunduszowość, czyli dostęp do różnorodnych, selektywnie wybranych 19 funduszy zarządzanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, umożliwia samodzielne decydowanie o strategii inwestycyjnej i aktywne reagowanie na sytuację na rynku kapitałowym. Dodatkowym atutem oferty jest dostęp do Funduszu Gwarantowanego Nationwide, zarządzanego przez Towarzystwo, gwarantującego minimalną roczną i kwartalną stopę zwrotu, szczególnie cenione przez inwestorów dbających o bezpieczeństwo. Do wybranej dwudziestki wchodzą czołowe fundusze istniejące na polskim rynku zarządzane przez takie towarzystwa jak: PKO/Credit Suisse, ING, Union Investment, TFI Banku Handlowego SA czy Pioneer Pekao oraz wspomniany Fundusz Gwarantowany.


W trakcie trwania programu klienci mogą dokonywać zmian decyzji inwestycyjnych poprzez transfer środków między funduszami lub wyznaczanie nowej alokacji wpłat dodatkowych. Wpłacana jednorazowo składka lokowana jest w jednostkach wybranych przez klienta funduszy. W zależności od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym, klient może bezpłatnie modyfikować strategię inwestowania nawet 12 razy w roku. W każdym momencie trwania programu można dokonywać dodatkowych wpłat.


W trakcie trwania programu klienci mogą dokonywać zmian decyzji inwestycyjnych poprzez transfer środków między funduszami lub wyznaczanie nowej alokacji wpłat dodatkowych. Wpłacana jednorazowo składka lokowana jest w jednostkach wybranych przez klienta funduszy. W zależności od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym, klient może bezpłatnie modyfikować strategię inwestowania nawet 12 razy w roku. W każdym momencie trwania programu można dokonywać dodatkowych wpłat.


Korzyści prawno-podatkowe

Produkt jest inwestycją „bezterminową”. Dzięki temu podatek od zysków - niezależnie od dokonywanych w czasie trwania programu zmian decyzji inwestycyjnych (wymiana funduszy, transfer środków między funduszami) - jest płacony tylko raz, przy wypłacie środków. Każda inna inwestycja na rynku kapitałowym jest obciążana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% naliczanym i pobieranym nie tylko na końcu trwania inwestycji, ale np. przy każdorazowym wznowieniu lokaty bankowej, sprzedaży akcji oraz zamianie lub konwersji jednostek funduszy inwestycyjnych.

Ponieważ produkt inwestycyjny PTF Banku sprzedawany jest w formie polisy ubezpieczeniowej jest on zwolniony z podatku od spadku i darowizn. Uposażona może zostać dowolna osoba, także spoza rodziny. Uposażony przy realizacji polisy nie zapłaci podatku, którym zostałby obciążony w przypadku darowizny lub spadku.

Obie wymienione korzyści prawno-podatkowe, nie są dostępne przy innych instrumentach oszczędnościowych - dla posiadaczy lokat bankowych oraz osób inwestujących bezpośrednio w papiery wartościowe lub fundusze inwestycyjne.


Jawność i przejrzystość

Brak opłat początkowych sprawia, że wszystkie środki wpłacane w ramach programu przeznaczane są na inwestycje. Istnieje bezpośrednia możliwość sprawdzenia stanu swojego rachunku oraz zarządzania swoim programem inwestycyjnym poprzez stronę www - co w ofertach ubezpieczeniowych jest nowością.


Ochrona

W ramach umowy podstawowej program zapewnia ubezpieczenie od ryzyka inwestycyjnego na wypadek śmierci ubezpieczonego. W takim przypadku, do ukończenia przez ubezpieczonego 66 roku życia, wypłacane jest świadczenie w wysokości wyższej z dwóch kwot:

  • Wartości rachunku
  • Sumy wpłaty jednorazowej i wpłat dodatkowych pomniejszonej o wypłaty częściowe


Przykład: Ile możemy zaoszczędzić tylko raz płacąc podatek

Załóżmy, że mamy 20 000 zł oszczędności trzymane na "czarną godzinę". Zależy nam na dostępie do pieniędzy, choć tak naprawdę nie oszczędzamy ich na jakiś określony cel. Mamy, więc 1-, 3-, 6- lub 12- miesięczną lokatę, która w ciągu 10 lat jest automatycznie przedłużana na kolejne okresy. Trzeba pamiętać, że każdorazowo przy przedłużeniu takiej lokaty zapłacimy 19% podatku od zysku. Zakładamy także, że efektywna inflacja w skali roku wynosi 2,5%, a oprocentowanie lokaty bądź zwrot z inwestycji 5% ponad inflację.

Przy powyższych założeniach, jeśli mamy roczną lokatę przez 10 lat i po upływie każdego roku płacilibyśmy 19% podatku, to nasza początkowa wpłata (20 000 zł) po 10 latach powiększyłaby się co najwyżej do kwoty 36 071 zł, co oznacza, że zysk wyniósłby nie więcej niż 16 071 zł. Oszczędności wzrosłyby, więc o około 80%.

Jeśli jednak zdecydujemy się na inwestycję 10-letnią lub inną, bezterminową formę inwestycji i mielibyśmy zapłacić podatek tylko raz, po 10 latach, nasze oszczędności (początkowa wpłata 20 000 zł) wzrosłyby o 85,94%, a więc na koniec okresu oszczędzania mielibyśmy: 37 189 zł - czyli 1 118 zł więcej niż w przypadku opisanym powyżej. Tylko dzięki temu, że podatek od zysku nie byłby pobierany, co rok, ale tylko raz.


Częstotliwość pobierania 19% podatku od zysków z lokat

  Jednorazowo po 10 latach co 12 mies. co 6 mies. co 3 mies. co 1 mies.
  20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł
Wartość końcowa lokaty netto* (po 10 latach) 37 189 zł 36 071 zł 36 000 zł 35 965 zł 35 941 zł
Zyski na koniec 10-letniego okresu oszczędzania 17 189 zł 16 071 zł 16 000 zł 15 965 zł 15 941 zł
Stopa rentowności w 10-letnim okresie oszczędzania** 85,94% 80,36% 80,00% 79,82% 79,70%


* Po pobraniu podatku
** Jako relacja zysku do wpłaconych składek


PTF Bank S.A. realizuje w Polsce strategię swojego głównego inwestora – Santander Consumer Finance, należącego do hiszpańskiego Grupo Santander. Przynależność do tak silnej i doświadczonej na rynkach lokalnych instytucji stwarza PTF Bankowi doskonłe warunki rozwoju. W połączeniu z kwalifikacjami pracowników, know-how i pozostałymi zasobami daje możliwość kreowania innowacyjnych produktów, idealnie odzwierciedlających potrzeby polskiego rynku.

Grupo Santander jest największym bankiem w strefie euro oraz dziewiątym bankiem świata pod względem kapitalizacji. Założona w 1857 r. w Santanderze - mieście portowym na północy Hiszpanii - Grupa obsługuje obecnie 63 miliony klientów w 10 000 biurach w ponad 40 krajach. Jest największą grupą bankową w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej pod względem wartości obrotów.

Najnowsze na blogu

Jak inflacja wpływa na wartość Twoich oszczędności?
26 lutego 2024 Bank Możliwości
W ostatnim czasie słowo „inflacja” było odmieniane w mediach przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego – powszechny wzrost poziomu cen w gospodarce znacząco wpływa na codzienne życie konsumentów. Dla...
Czytaj więcej
Polacy najczęściej oszczędzają na „czarną godzinę” i zakup lub remont nieruchomości
23 lutego 2024 Blisko Ciebie
Jak wskazuje najnowsze badanie Santander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”, 43 proc. z nas oszczędza na konkretny cel. W większości robimy to z myślą o „czarnej godzinie”...
Czytaj więcej
Zbliża się akcja profilaktyczna dla kobiet „Biustowniczki”
21 lutego 2024 Blisko Ciebie
Już niedługo, bo 8 marca br. rusza projekt „Biustowniczki”. Jest on skierowany do kobiet w wieku 18-35 lat, których nie obejmują systemowe programy profilaktyczne. Dzięki finansowaniu naszego banku...
Czytaj więcej

YouTube