Infolinia: 195 00**

Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym reklamacja to wystąpienie skierowane do Banku przez jego Klienta (rozumianego jako osoba fizyczna  lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową),  w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank. 

Jeżeli chcesz złożyć reklamację odnoszącą się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie lub ustnie za pośrednictwem Oddziałów Banku, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku
 • pisemnie na adres:

Santander Consumer Bank S.A.
ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław

 • poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wskazanego poniżej
 • poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy:
 • telefonicznie pod numerem telefonu:
  • dla produktów kredytowych: 71 358 97 00**, lub ogólnej infolinii 195 00**
  • dla produktów depozytowych: 801 601 801**, 71 358 21 60**

Bank pisemnie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację listem zwykłym bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym  terminie, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.

Klient ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Spory wynikłe z umowy o kredyt lub umowy lokaty mogą być rozstrzygane pozasądowo, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich:

 • przed Arbitrem Bankowym, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12.000,00 zł;
 • przed Rzecznikiem Finansowym (na zasadach określonych w Ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
  W przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać kwoty 20 000 zł.

Informacje o procedurze dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej www.zbp.pl oraz www.rf.gov.pl

W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umową o kredyt lub umową lokaty, mogą być rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Osoba, która nie zawarła umowy z Bankiem, zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank - w  celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji powinna podać dane kontaktowe umożliwiające, jak najszybsze rozpatrzenie sprawy (np. imię nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer PESEL) oraz szczegółowy opis sprawy budzącej zastrzeżenia. Osobie tej w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie roszczeń wobec Banku będą przekazane następujące informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji:

 • miejsca i formy złożenia reklamacji; 
 • terminu rozpatrzenia reklamacji
 • sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.

Dodatkowo Santander Consumer Bank S.A. informuje od dnia 9 stycznia 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Zgodnie z tym rozporządzeniem ewentualne spory dotyczące zobowiązań wynikających z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami w Unii Europejskiej za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych, mogą być rozstrzygane przez właściwe organy za pośrednictwem europejskiej platformy ODR dostępnej tutaj. W celu skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozstrzygania sporów należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na platformie.

Uwaga: Aktualnie za pośrednictwem europejskiej platformy ODR  nie są dostępne organy rozstrzygające spory w niektórych krajach UE, m.in. w Polsce.
 

Kontakt w sprawie reklamacji Wypełnij formularz 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji