Infolinia: 195 00**

Polityka prywatności

  1. Postanowienia ogólne

Pragniemy poinformować, iż ochrona prywatności użytkowników ma dla Santander Consumer Bank S.A. ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej informacje wyjaśniające cel, zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Naszym celem jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych i usług telekomunikacyjnych.
Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne standardy ochrony prywatności i poufności użytkowników serwisów www Banku. Szczegółowe kwestie dotyczące Zasad bezpieczeństwa bankowości elektronicznej oraz Polityki Plików Cookies regulują odrębne dokumenty, dostępne w serwisie www.santanderconsumer.pl w sekcji Bezpieczeństwo.

  1. Postanowienia ogólne

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 B, dalej zwany Bankiem, informuje, że jest Administratorem danych osobowych, przekazanych do Banku za pośrednictwem formularzy dostępnych między innymi na następujących serwisach www których Bank jest właścicielem:

a także za pośrednictwem adresu e-mail ,
Dane osobowe zebrane i prezentowane na wymienionych serwisach www są traktowane przez Bank ze szczególną starannością zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i wymogami wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Bank zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

  1. Metody gromadzenia danych

Bank w serwisach www, których jest właścicielem rejestruje dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych (w tym zapytania HTTP) oraz przechowuje informację o publicznym adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi.
Poprzez wypełnienie i przesłanie danych za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisach www Banku, użytkownik serwisu www przekazuje do Banku dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w formularzu. Okres przetwarzania w ten sposób pozyskanych danych jest zgodny z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.
Personalizacja serwisów www jak również dane statystyczne pobierane są metodą plików cookie.

  1. Pliki Cookie (ciasteczka)

Bank na swoich stronach internetowych korzysta z technologii plików cookie (ciasteczek). Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową i służą do wielu celów, w tym np. do personalizacji wyglądu serwisu www. Więcej o ciasteczkach.

  1. Zabezpieczenie danych

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisów www, Bank stosuje środki ochrony kryptograficznej do zabezpieczenia transmisji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami zawierającymi te serwisy. Obecnie są to technologie: SSL (SecureSocketLayer) lub TLS (TransportLayerSecurity). Technologie te zapewniają ochronę danych przed dostępem do nich osób trzecich.
W przypadku kontaktu z użyciem adresu przesyłane dane nie są zabezpieczone przed przechwyceniem oraz wglądem w ich treść przez osoby trzecie, z uwagi na transmisję danych przez Internet w postaci niezabezpieczonej wiadomości e-mail. Bank odradza przekazywanie tym kanałem danych poufnych, w tym danych osobowych.
Bank stosuje zaawansowane środki ochrony infrastruktury sieciowej i serwerowej. W szczególności dane przekazane do Banku są składowane na wysokiej klasy sprzęcie, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Stosujemy środki minimalizujące ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

  1. Cel i zakres użycia danych

Dane osobowe przekazane do Banku za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisach www Banku lub adresu e-mail, o którym mowa w punkcie VII, przetwarzane są w celu komunikacji z użytkownikiem, dotyczącej oceny i rozpatrzenia jego zapytań czy roszczeń. Jeśli cel i zakres użycia przekazywanych danych jest szerszy niż opisany powyżej, użytkownik serwisu www Banku proszony jest o wyrażenie na to odrębnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji przekazanych do Banku służą głównie ulepszeniu i personalizacji serwisu oraz prezentowanych ofert, mogą również zostać udostępnione osobom trzecim, ale w sposób gwarantujący, że nie zostaną przekazane żadne informacje pozwalające na identyfikację danej osoby.
Bank nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych. Przekazanie danych następuje wyłącznie w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

  1. Kontakt

W celu zadania pytań lub przekazania uwag odnośnie niniejszej Polityki uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub na adres e-mail:

  1. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może w przyszłości ulegać zmianom. Informację o zmianach Bank umieści w ramach odpowiedniego serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyszczególnione w serwisie.
Polityka Prywatności na charakter informacyjny. Podstawą do podejmowania przez Bank działań i określania ich zakresu są udzielone przez użytkowników zgody i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, rozstrzygające znaczenie ma treść zgód.

Ostatnia zmiana Polityki prywatności: 14.05.2018r

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji