Wznowienie polis

Kserokopię odnowionej polisy nieruchomości należy kierować na adres:

Promesa Plus Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław
Faks: 71 377 39 79

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres:

Dokumenty powinny być dostarczone do Banku w terminie 7 dni od daty upływu ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Decydując się na zawarcie polisy ubezpieczenia, należy pamiętać o wymogach formalnych, dotyczących ubezpieczenia nieruchomości w pełnym zakresie oraz na rynkową wartość nieruchomości oraz konieczności dostarczenia do Banku kopii polisy z adnotacją o cesji praw na rzecz Santander Consumer Bank S.A.