Infolinia: 195 00**

Wsparcie kredytobiorców

Ustawa z dnia 09.10.2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (zwana dalej: ,,Ustawą”), którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy przewiduje możliwość wsparcia kredytobiorców znajdujących  się w trudnej sytuacji  finansowej , którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (dotyczy kredytów w każdej walucie). Wsparcie może być udzielone w wysokości odpowiadającej równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale w kwocie nie większej niż 1 500 zł miesięcznie, maksymalnie przez 18 miesięcy. Wsparcie nie jest oprocentowane - zwrot następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia i może być dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania wsparcia oraz kosztów jego realizacji jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

 

Wsparcie skierowane jest do:

 1. Kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego (za wyjątkiem sytuacji gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).
 2. Kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego
  w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.
 3. Kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony
  o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
 1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 701 zł,
 2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 528 zł.

 

Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli:

 1. Umowa kredytowa nie stanowi umowy kredytu mieszkaniowego w myśl postanowień art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy.
 2. Umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana.
 3. Kredytobiorca w dniu złożenia wniosku o wsparcie jest:
  1. właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2. posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,
  3. jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 4. Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy.

W celu uzyskania wsparcia Kredytobiorca może złożyć do Banku formularzowy wniosek o udzielenie wsparcia, który jest dostępny poniżej.

Wsparcie przyznawane jest Kredytobiorcy na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez Kredytobiorcę z Bankiem. Umowa zawierana jest po dokonaniu przez Bank weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków przewidzianych w Ustawie.

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji