Szkoda na nieruchomości

Miałem szkodę na kredytowanej nieruchomości, a polisa ubezpieczeniowa jest scedowana na Bank. Co mam zrobić?
  • Fakt zaistnienia szkody na kredytowanej nieruchomości zgłaszam w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zakupiona została polisa ubezpieczenia nieruchomości.
  • Po oszacowaniu szkody przez rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeniowego przesyłam informację o szkodzie do Banku, tj.:
    dokumenty wystawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe z informacją o dacie i numerze szkody, kwocie przyznanego odszkodowania, z adresem towarzystwa ubezpieczeniowego (tj. kalkulacja, rozliczenie i protokół szkody)

Powyższe dokumenty można również przesłać

  • faksem na numer: 71 377 39 79
  • pocztą na adres:

Promesa Plus Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław

Po otrzymaniu kompletu dokumentów (w terminie maksymalnie 7 dni roboczych) Bank podejmuje decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania. Bank może odmówić wydania zgody na wypłatę odszkodowania, w przypadku kiedy Klient ma zaległości w spłacie kredytu, nie dostarczył do Banku kopii polisy lub dowodu opłacenia raty składki (jeśli składka jest rozłożona na raty).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta:

tel. 801 305 305
lub
tel. 71 358 97 00 
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.