Szkoda na nieruchomości

Miałem szkodę na kredytowanej nieruchomości, a polisa ubezpieczeniowa jest scedowana na Bank. Co mam zrobić?

  • Fakt zaistnienia szkody na kredytowanej nieruchomości zgłoś w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zakupiona została polisa ubezpieczenia nieruchomości.
  • Po oszacowaniu szkody przez rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeniowego prześlij informację o szkodzie tj.: dokumenty wystawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe z informacją o dacie i numerze szkody, kwocie przyznanego odszkodowania, z adresem towarzystwa ubezpieczeniowego (tj. kalkulacja, rozliczenie i protokół szkody).

Powyższe dokumenty możesz przesłać

  • pocztą elektroniczną na adres:
  • faksem na numer: (71) 377 39 79
  • pocztą tradycyjną na adres:

Promesa Plus Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław

Po otrzymaniu kompletu dokumentów (w terminie maksymalnie 7 dni roboczych), zostanie podjęta decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania. Brak zgody na wypłatę odszkodowania ma miejsce, w przypadku kiedy masz zaległości w spłacie kredytu, nie dostarczyłeś kopii polisy lub dowodu opłacenia raty składki (jeśli składka jest rozłożona na raty).

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

  • (71) 377 39 81 i 82 lub 195 00