Wniosek o przeniesienie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko *

Nr PESEL *

Nr telefonu*

Na postawie art. 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „zwane dalej: RODO” zwracam się z wnioskiem o przeniesienie moich danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank:

Proszę o przekazanie powyższych danych:*

W związku ze skorzystaniem przeze mnie z prawa do przeniesienia moich danych osobowych na podstawie przepisu art. 20 RODO, niniejszym upoważniam Bank do przekazania wskazanemu (-ym) przeze mnie w niniejszym wniosku administratorowi (-om) danych objętych tajemnicą bankową w zakresie określonym powyżej.

Informacje dodatkowe

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, Bank przed udzieleniem odpowiedzi może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Z uwagi na ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych, brak kontaktu uniemożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie spowoduje brak realizacji wniosku.


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Kontakt

Napisz do nas

Adres korespondencyjny

Santander Consumer Bank S.A.
ul. Legnicka 48 B
54-202 Wrocław
NiP: 527-20-46-102

Odwiedź oddział

Zapraszamy do jednego z ponad 320 odziałów

Mapa oddziałów

Bądź z nami na bieżąco

Chcesz być na bieżąco? Polub jedną z naszych stron w mediach społecznościowych