Pełna treść oświadczenia

Dla wniosku o wakacje kredytowe - rata kapitałowa

Wnoszę o dokonanie zmiany warunków spłaty kredytu udzielonego mi przez Santander Consumer Bank S.A. (zw. dalej Bankiem) na podstawie wyżej wskazanej umowy (rozdział II pkt 2 umowy) w ramach tzw. wakacji kredytowych na następujących zasadach:
a) zawieszenie spłaty części kapitałowej na wskazaną wyżej liczbę rat
b) brak wydłużenia okresu kredytowania, tj. pozostawienie okresu kredytowania w wymiarze obowiązującym na dzień złożenia Wniosku.

1. Składając Wniosek oświadczam, że jestem w pełni świadomy, rozumiem i akceptuję:

a) następujące warunki tzw. wakacji kredytowych obowiązujące w Banku:
• zawieszenie części kapitałowej o liczbę rat wskazanych powyżej;
• obowiązek spłaty części odsetkowej rat/raty w okresie wakacji kredytowych;
• brak wydłużenia okresu kredytowania, tj. pozostawienie okresu kredytowania w wymiarze obowiązującym na dzień złożenia Wniosku;
zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają/zawieszona do spłaty kapitałowa część raty podlega spłacie w pozostałym okresie kredytowania. Oznacza to, że kapitałowe części rat zawieszone do spłaty zostaną doliczone/kapitałowa część raty zawieszonej do spłaty zostanie doliczona do kapitału pozostającego do spłaty, a zatem raty kredytowe po zakończeniu tzw. wakacji kredytowych ulegną zmianie;
• że zawieszenie spłaty części kapitałowej rat dokonane/zawieszona spłata części kapitałowej raty dokonana zostanie począwszy od najbliższej raty przypadającej po dacie złożenia Wniosku.

b) że Wniosek wymaga analizy po stronie Banku, w efekcie której może zostać wydana zarówno decyzja pozytywna (zgoda), jak i negatywna (odmowa), a przed jej podjęciem Bank może się ze mną kontaktować w razie powzięcia wątpliwości co do treści Wniosku oraz przyczyn jego złożenia;
c) że skutkiem złożenia Wniosku i wydania decyzji pozytywnej (zgody) przez Bank jest zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy;
d) że Bank nie będzie pobierał opłat za dokonanie zmiany warunków spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy.

2. Z uwagi na szczególną sytuację związaną z wywołaną przez koronawirus SARS-CoV-2 pandemią COVID-19 składając Wniosek wyrażam zgodę:
a) aby zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy dokonana została przy zastosowaniu odstępstwa od formy przewidzianej tą umową – tj. na podstawie wymiany oświadczeń woli złożonych:
• za Wnioskodawcę – w formie Wniosku;
• za Bank w formie wiadomości sms na podane na wstępie odpowiednie dane kontaktowe i za pomocą trwałego nośnika przekazanego na adres korespondencyjny Wnioskodawcy;
b) aby Bank jednostronnie sporządził i przekazał mi na trwałym nośniku harmonogram spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy, uwzględniający dokonane zmiany.

3. Składając Wniosek oświadczam, że jestem dotknięty/-a skutkami pandemii COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami.

W związku z wprowadzeniem zmiany do warunków spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 B, 54-202 Wrocław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 40562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102, zwany dalej Bankiem informuje, że:
a) prowadzi działalność bankową na podstawie decyzji Prezesa NBP nr 3/97 z 21.08.1997r. oraz zgody I Zastępcy Prezesa NBP LB/I/1532/97 z 23.12.1997r.,
b) operatorem środków porozumiewania się na odległość są Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 160, NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, DHL Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, Inforsys Sp. z o.o z siedzibą w Radzyminie, al. Jana Pawła II 24,
c) w przypadku korzystania ze środków porozumiewania się na odległość Wnioskodawca ponosi koszty według taryfy ustalonej przez operatora usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kurierskich.
d) Wnioskodawca może odstąpić od zmienionych warunków spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmienionych warunkach poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o odstąpieniu. Dla skuteczności odstąpienia konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu podpisanego przez Wnioskodawcę. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres Banku. W przypadku odstąpienia od zmienionych warunków spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy, Strony wiążą dotychczasowe warunki spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty Bankowi opłaty za odstąpienie.
e) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
f) Językiem stosowanym w relacjach Bank – Wnioskodawca jest język polski.
g) Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Banku z Wnioskodawcą jest prawo polskie.
h) Bank objęty jest systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
i) Wnioskodawca ma prawo do składania reklamacji odnoszących się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank. Wnioskodawca ma możliwość złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie za pośrednictwem Oddziałów, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku www.santanderconsumer.pl, pisemnie na adres: Santander Consumer Bank SA, ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wskazanego na stronie internetowej Banku www.santanderconsumer.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 801 305 305 lub 71 358 97 00. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dostępne są również na stronie internetowej Banku, w Oddziałach Banku oraz na infolinii Banku.
j) Bank pisemnie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Wnioskodawcy przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia, będących przyczyną udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.
k) Wnioskodawca ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
l) Spory wynikłe z umowy mogą być rozstrzygane pozasądowo - przed Arbitrem Bankowym, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 zł (informacje o procedurze dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej www.zbp.pl) oraz przed Rzecznikiem Finansowym (na zasadach określonych w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
ł) W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
m) Wnioskodawca zobowiązuje się na bieżąco powiadamiać Bank o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy, numeru telefonu oraz adresu e- mail.