Infolinia: 195 00**

Kredyt gotówkowy: wniosek o wakacje kredytowe w związku z sytuacją epidemiologiczną

Prosimy o staranne podanie danych

Jeśli chcesz złożyć wniosek o prolongatę spłaty prześlij go elektronicznie wypełniając odpowiednie pola wniosku. Wniosek dotyczy klientów posiadających KREDYT GOTÓWKOWY, KREDYT GOTÓWKOWY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.

Jeśli posiadasz raty/kredyt ratalny w Santander Consumer Banku – odpowiedni wniosek znajdziesz TUTAJ

Jeśli posiadasz kredyt samochodowy/kredyt hipoteczny w Santander Consumer Banku – odpowiedni wniosek znajdziesz TUTAJ.


Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że kontaktujesz się z właściwym bankiem.
Przypominamy, że Santander Consumer Bank (korzystasz teraz z naszego formularza kontaktowego) i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) są odrębnymi podmiotami działającymi niezależnie na podstawie osobnych licencji bankowych.

 

Imię*

Nazwisko*

Email*

Numer telefonu*

Numer umowy*

Pesel*


1. Wnoszę o dokonanie zmiany warunków spłaty kredytu udzielonego mi przez Bank na podstawie wyżej wskazanej umowy (rozdział II pkt 2 umowy) w ramach tzw. wakacji kredytowych na następujących zasadach:
a) zawieszenie spłaty części kapitałowej 3 (słownie: trzech) rat począwszy od najbliższej, przypadającej po dacie złożenia niniejszego Wniosku raty;
b) brak wydłużenia okresu kredytowania, tj. pozostawienie okresu kredytowania w wymiarze obowiązującym na dzień złożenia niniejszego Wniosku.

2. Składając niniejszy Wniosek oświadczam, że jestem w pełni świadomy, rozumiem i akceptuję:
a) następujące warunki tzw. wakacji kredytowych obowiązujące w Banku:

  • zawieszenie części kapitałowej o 3 raty;
  • obowiązek spłaty części odsetkowej rat w okresie wakacji kredytowych (o ile ma to zastosowanie);
  • brak wydłużenia okresu kredytowania, tj. pozostawienie okresu kredytowania w wymiarze obowiązującym na dzień złożenia niniejszego Wniosku;
  • zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania. Oznacza to, że kapitałowe części rat zawieszone do spłaty zostaną doliczone do kapitału pozostającego do spłaty, a zatem raty kredytowe po zakończeniu tzw. wakacji kredytowych ulegną podwyższeniu;
  • zawieszenie spłaty części kapitałowej rat dokonane zostanie począwszy od najbliższej raty, przypadającej po dacie złożenia Wniosku, o ile Wniosek został doręczony do Banku nie później niż na10 dni roboczych przed datą wymagalności spłaty najbliższej raty z tytułu udzielonego kredytu – w przeciwnym wypadku zawieszenie nastąpi z dniem płatności kolejnej raty;
b) że niniejszy Wniosek wymaga analizy po stronie Banku, w efekcie której może zostać wydana zarówno decyzja pozytywna (zgoda), jak i negatywna (odmowa), a przed jej podjęciem Bank może się ze mną kontaktować w razie powzięcia wątpliwości co do treści niniejszego Wniosku oraz przyczyn jego złożenia;
c) że skutkiem złożenia niniejszego Wniosku i wydania decyzji pozytywnej (zgody) przez Bank jest zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy w sposób opisany w niniejszym Wniosku;
d) że Bank nie będzie pobierał opłat za dokonanie zmiany warunków spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy zgodnie z niniejszym Wnioskiem.

3. Z uwagi na szczególną sytuację związaną z wywołaną przez koronawirus SARS-CoV-2 pandemią COVID-19 składając niniejszy Wniosek wyrażam zgodę:
a) aby zmiana warunków spłaty (zgodnie z Wnioskiem) kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy dokonana została przy zastosowaniu odstępstwa od formy przewidzianej tą umową – tj. na podstawie wymiany oświadczeń woli złożonych:
  • za Wnioskodawcę – w formie niniejszego Wniosku;
  • za Bank w formie wiadomości sms na podane na wstępie odpowiednie dane kontaktowe i za pomocą trwałego nośnika przekazanego na adres korespondencyjny Wnioskodawcy ;
b) aby Bank jednostronnie sporządził i przekazał mi na trwałym nośniku harmonogram spłaty kredytu udzielonego mi na podstawie wyżej wskazanej umowy, uwzględniający zmiany dokonane zgodnie z niniejszym Wnioskiem.

4. Składając niniejszy Wniosek oświadczam, że jestem dotknięty/-a skutkami pandemii COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami.

OŚWIADCZENIE
W przypadku wprowadzenia zmiany do warunków spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 B, 54-202 Wrocław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 40562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102, zwany dalej Bankiem informuje, że:
a) prowadzi działalność bankową na podstawie decyzji Prezesa NBP nr 3/97 z 21.08.1997r. oraz zgody I Zastępcy Prezesa NBP LB/I/1532/97 z 23.12.1997r.,
b) operatorem środków porozumiewania się na odległość są Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 160, NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, DHL Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, Inforsys Sp. z o.o z siedzibą w Radzyminie, al. Jana Pawła II 24,
c) w przypadku korzystania ze środków porozumiewania się na odległość Wnioskodawca ponosi koszty według taryfy ustalonej przez operatora usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kurierskich.
d) Wnioskodawca może odstąpić od zmienionych warunków spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmienionych warunkach poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o odstąpieniu. Dla skuteczności odstąpienia konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu podpisanego przez Wnioskodawcę. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres Banku. W przypadku odstąpienia od zmienionych warunków spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy, Strony wiążą dotychczasowe warunki spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty Bankowi opłaty za odstąpienie.
e) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
f) Językiem stosowanym w relacjach Bank – Wnioskodawca jest język polski.
g) Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Banku z Wnioskodawcą jest prawo polskie.
h) Bank objęty jest systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
i) Wnioskodawca ma prawo do składania reklamacji odnoszących się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank. Wnioskodawca ma możliwość złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie za pośrednictwem Oddziałów, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku www.santanderconsumer.pl, pisemnie na adres: Santander Consumer Bank SA, ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wskazanego na stronie internetowej Banku www.santanderconsumer.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 801 305 305 lub 71 358 97 00. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dostępne są również na stronie internetowej Banku, w Oddziałach Banku oraz na infolinii Banku.
j) Bank pisemnie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Wnioskodawcy przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia, będących przyczyną udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.
k) Wnioskodawca ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
l) Spory wynikłe z umowy mogą być rozstrzygane pozasądowo - przed Arbitrem Bankowym, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 zł (informacje o procedurze dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej www.zbp.pl) oraz przed Rzecznikiem Finansowym (na zasadach określonych w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
m) W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
n) Wnioskodawca zobowiązuje się na bieżąco powiadamiać Bank o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy, numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Załącznik

Jeśli chcesz załączyć plik, wybierz go ze swojego dysku.
Rozmiar pliku nie może przekroczyć 1 MB.
Akceptowane rozszerzenia dla załączników to jpg oraz pdf.

W związku z podwyższonym ryzykiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 Santander Consumer Bank S.A. wprowadził środki wzmożonej ostrożności ograniczając do niezbędnego minimum działalność operacyjną wymagającą udziału pracowników. Co za tym idzie, wydłużeniu ulegnie termin realizacji wniosków złożonych prze klientów. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia. Będziemy na bieżąco informować Państwa o sytuacji.

Niezbędne zgody*

Captcha

Przepisz kod*


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji