Leasing samochodu razem z bonem na myjnie!

 • stałą ratę, która nie zmieni się przez cały okres spłaty
 • bon na myjnię w nagrodę1
 • opłata wstępna od 0 zł.

Jak otrzymać bon na myjnię?
Wystarczy, że spełnisz łącznie poniższe warunki:


1

Potwierdzisz
akceptację warunków promocji na formularzu kontaktowym lub podczas rozmowy z doradcą.

2

Podpiszesz umowę
w trybie zdalnym w czasie trwania promocji, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

3

Nagrodę wyślemy
na podany w Twojej umowie adres korespondencyjny.

 • Wartość umowy nie może być niższa niż 20 000 zł netto.
 • Twoja umowa w momencie przekazania nagrody musi być aktywna.
 • W promocji nie będziemy nagradzać umów zawartych u naszych partnerów (dealerów, pośredników, komisantów, pracowników naszej sieci sprzedaży mobilnej).

Jak podpiszesz umowę?


Wypełnij formularz

Oddzwonimy do Ciebie w celu ustalenia szczegółów

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji podpisz umowę

Odbierz auto

Z nami zajedziesz dalej!


1 Szczegóły sprzedaży premiowej „Clean4Car” znajdziesz w regulaminie.

Organizatorami sprzedaży premiowej „Clean4Car” są Santander Consumer Bank S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o.

Przykładowa kalkulacja leasingu operacyjnego skierowanego do przedsiębiorców przy założeniu następujących parametrów: cena pojazdu: 100 000 zł netto, opłata wstępna: 44,57%, wartość wykupu: 45%, wysokość rat leasingowych: 1000 zł netto, okres płatności rat leasingowych: 24 miesiące, stawka bazowa WIBOR 1M: w wysokości 6,59% obowiązującą na dzień przygotowania oferty tj. 04 lipca 2022. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. Warunkiem przygotowania wiążącej oferty jest złożenie odpowiedniego wniosku, przedstawienie wymaganych dokumentów i podanie niezbędnych informacji

Wyślij formularz

Wypełnij formularz,
oddzwonimy

*Pola obowiązkowe

 

Proszę wpisać 9-cyfrowy numer telefonu bez spacji, znaków specjalnych i numeru kierunkowego.

Informacje dot. ochrony danych osobowych.
Zapoznaj się 
Zamknij  

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000286383, NIP: 522-28-57-117; o kapitale zakładowym w wysokości 38 346 000, 00 zł (dalej SCM). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 2. Dane kontaktowe SCM: numer telefonu - dla osób dzwoniących z Polski: 71 33 096 65, a dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 71 33 096 65 lub pod adresem email: bok@scmultirent.pl.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SCM można skontaktować się pisząc na adres email: iod@scmultirent.pl lub na adres siedziby SCM z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 4. SCM przetwarza dane osobowe następujących celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów księgowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  2. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez SCM, gdy pozostaje Pani/Pan naszym klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) oraz po ustaniu umowy, o ile wyraził(a) Pan/Pani na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  3. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  4. wewnętrznych celów administracyjnych SCM i Grupy Santander, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego SCM oraz w ramach Grupy Santander, a także dla celów uzyskiwania przez SCM zgody w przedmiocie tzw. dużych zaangażowań oraz wykonywania i przekazywania raportów, statystyk, symulacji i sprawozdań w przedmiocie Pani/ Pana potencjalnych i faktycznych zobowiązań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  5. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez SCM poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f);
  6. wykonania zobowiązań SCM wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) oraz Santander Consumer Bank S.A. wynikających z umów, na podstawie których SCM otrzymał dofinansowanie pozwalające na zawarcie umowy leasingu na preferencyjnych warunkach oraz w celu niezbędnym do kontroli prawidłowości wykorzystania dofinansowania oraz przekazania danych osobowych do EBI w celu publikowania informacji przez EBI na stronie internetowej EBI lub w celu opracowania publikacji prasowych zawierających Pani/Pana dane dot. finansowania przy wsparciu EFSI, tj. nazwa i adres firmy, cel finansowania oraz rodzaj i kwota finansowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
  1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy;
  2. podmioty z grupy kapitałowej, do której należy SCM;
  3. instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  4. d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu SCM na podstawie zawartej z SCM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
 6. SCM nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z SCM umowy leasingu operacyjnego, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  2. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, w tym na ocenę ryzyka i weryfikacji wiarygodności finansowej, marketing produktów i usług podmiotów trzecich oraz marketing produktów i usług oferowanych przez SCM po ustaniu umowy – do czasu wycofania tej zgody;
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SCM;
  4. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SCM – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub do czasu wniesienia sprzeciwu (w pozostałych przypadkach);
  5. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez SCM oraz realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów SCM – przez okres do czasu wypełnienia interesów SCM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego1, przepisami księgowymi2, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach
 8. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; Jest to prawo do uzyskania od SCM potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym SCM ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom.
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od SCM niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od SCM niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). SCM ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i SCM nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Bank jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od SCM ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) SCM nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, SCM może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych SCM przez Panią/Pana oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa SCM, wówczas SCM ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do przeniesienia takich danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez SCM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z SCM na Pani/Pana żądanie.
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się z profilowaniem. Profilowanie polega na tworzeniu Pani/Pana profilu, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie informacji posiadanych przez SCM (np. o wieku, posiadanych produktach, miejscu zamieszkania) w celu zidentyfikowania, jakie są Pani/Pana możliwe cechy i preferencje. Działania te posłużą Bankowi do przygotowania i przedstawiania ofert/informacji marketingowych jak najlepiej dopasowanych do Pani/Pana potrzeb.
 13. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, 8, w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres Santander Consumer Multirent sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 442, 50-950 Wrocław
  2. telefonicznie pod numerem telefonu : – dla osób dzwoniących z Polski: 71 33 096 65, a dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 71 33 096 65
  3. mailowo na adres: bok@scmultirent.pl,

Przykładowa kalkulacja leasingu operacyjnego skierowanego do przedsiębiorców przy założeniu następujących parametrów: cena pojazdu: 100 000 zł netto, opłata wstępna: 44,57%, wartość wykupu: 45%, wysokość rat leasingowych: 1000 zł netto, okres płatności rat leasingowych: 24 miesiące, stawka bazowa WIBOR 1M: w wysokości 6,59% obowiązującą na dzień przygotowania oferty tj. 04 lipca 2022. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. Warunkiem przygotowania wiążącej oferty jest złożenie odpowiedniego wniosku, przedstawienie wymaganych dokumentów i podanie niezbędnych informacji

pliki cookies
polityka prywatności