Karta dla kochających zakupy

Zyskaj 400 zł do Biedronki!1

RRSO 21,64%

Wypełnij formularz,
oddzwonimy

*Pola obowiązkowe

 

Proszę wpisać 9-cyfrowy numer telefonu bez spacji, znaków specjalnych i numeru kierunkowego.

Informacje dot. ochrony danych osobowych.
Zapoznaj się 
Wyślij formularz

Jak zyskać TurboKARTĘ i 400 zł do Biedronki?


1

Od 27 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
podpisz umowę o TurboKARTĘ bez wychodzenia z domu.

2

Przez 5 miesięcy po podpisaniu umowy
płać TurboKARTĄ za zakupy o łącznej wartości minimum 600 zł miesięcznie.

3

Do następnego miesiąca kalendarzowego
przynajmniej raz zaloguj się do bankowości internetowej lub bankowości mobilnej.

4

Do końca następnego miesiąca kalendarzowego
prześlemy Ci voucher Biedronki o wartości 100 zł
(maks. 4 vouchery).

 • Pamiętaj o regularnej spłacie karty. Wszystkie dane do spłaty znajdziesz w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.
 • Promocja skierowana jest do osób, które w 2023 r. i 2024 r. nie miały podpisanej z nami umowy o kartę.
 • Liczba kart w promocji ograniczona jest do 2400 sztuk.

Jak podpiszesz umowę bez wychodzenia z domu?


Wypełnij
i wyślij formularz

Gdy go otrzymamy, jak najszybciej
do Ciebie zadzwonimy.

Odbierz
od nas telefon

Podczas rozmowy
dopasujemy warunki
korzystania z karty
do Twoich potrzeb.

Zatwierdź
umowę

Wybierz sposób w jaki
potwierdzisz zawarcie
umowy - przelew 1 zł.

Aktywuj kartę

Kartę i numer PIN
wyślemy na Twój adres korespondencyjny. Pamiętaj o jej
aktywacji!

Co zyskujesz?


Voucher do Biedronki
o wartości 400 zł

360 zł zwrotu rocznie za wybrane zakupy2

0

za obsługę karty3

0%

czyli kredyt bez odsetek nawet do 54 dni4

Za jakie zakupy zyskasz zwrot 360 zł?


3% za korzystanie z restauracji, barów, kawiarni

1% za paliwo i inne zakupy na wszystkich stacjach paliw

5% za korzystanie z samodzielnych myjni samochodowych

Dla karty kredytowej Visa TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 21,64% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 15.03.2024 r.

1Szczegóły w Regulaminie Promocji „Bon do Biedronki z TurboKARTĄ” dla kart kredytowych TurboKARTY Santander Consumer Banku S.A.

2Szczegóły w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej „Zakupy z premią” dla posiadaczy kart kredytowych Visa TurboKARTA.

3Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA.

4Dla karty kredytowej TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. dla limitu kredytowego w kwocie 5000 zł (całkowita kwota kredytu), z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 18,50%, wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej, a następnie spłaconego w całości w terminie wskazanym na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) jako termin spłaty kwoty minimalnej oraz zakładając, że w kolejnych okresach rozliczeniowych, po dokonaniu spłaty całości uprzednio wykorzystanego limitu, limit będzie ponownie wykorzystywany i spłacany analogicznie oraz przy założeniu, że Klient posiada kartę kredytową przez okres 12 miesięcy, z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej - przy uwzględnieniu powyższych założeń - w kwocie 0,00 zł wyliczenia na dzień 15.03.2024 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 5000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty: 5000,00 zł; całkowity koszt kredytu 0,00 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0,00%.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wypełnij formularz,
oddzwonimy

*Pola obowiązkowe

 

Proszę wpisać 9-cyfrowy numer telefonu bez spacji, znaków specjalnych i numeru kierunkowego.

Informacje dot. ochrony danych osobowych.
Zapoznaj się 
Zamknij  

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław (dalej: Bank). Dane kontaktowe Banku: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 195 00, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 713 589 909, adres email: biuro@santanderconsumer.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Banku, można skontaktować się pisząc na adres email: iod@santanderconsumer.pl lub na adres siedziby Banku z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Bank przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie i stosownie do zgody udzielonej przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ) w celu:
   • promocji produktów i usług oferowanych przez Bank,
  2. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), tj. w celu:
   • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem na Pani/Pana żądanie,
  3. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), tj. w celu:
   • realizacji obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa, dotyczących działalności banków, w szczególności na podstawie Prawa Bankowego, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących konsumentów, przepisów księgowych i podatkowych, a także przepisów przewidujących obowiązek dostosowania produktów i usług kierowanych do klientów, w tym do konsumentów, w szczególności w zakresie sposobu ich udostępniania, dostosowania do potrzeb, preferencji i cech klientów (tzw. zakaz missellingu), oraz wymogów regulacyjnych (nałożonych przez instytucje nadzorujące wykonywanie działalności przez Bank takie jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego),
   • zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, finansowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów, w szczególności zapobiegania wykorzystywania działalności Banku do celów przestępczych.
  4. z zakresu doskonalenia jakości obsługi klientów
  5. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Banku oraz w ramach grupy kapitałowej, do której należy Bank,
   • zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
  1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Komisja Nadzoru Finansowego; Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy;
  2. podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Bank;
  3. banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  4. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi agencyjne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Bank.
 5. Bank nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - do czasu jej wycofania;
  2. w zakresie realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem na Pani/Pana żądanie – do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tymi działaniami – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności przez banki, w szczególności:
   • dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   • dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione),
   • dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne
  4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Bank;
 7. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; Jest to prawo do uzyskania od Banku potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Bank ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom.
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od Banku niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od Banku niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Bank ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Bank nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Bank jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od Banku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Bank nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Bank może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych Bankowi przez Panią/Pana oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Banku, wówczas Bank ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do przeniesienia takich danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y.
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Banku (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji Bank nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są Bankowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas Bankowi nie będzie wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem na Pani/Pana żądanie.
 11. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się z profilowaniem. Profilowanie polega na tworzeniu Pani/Pana profilu, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie informacji posiadanych przez Bank (np. o wieku, posiadanych produktach, miejscu zamieszkania) w celu zidentyfikowania, jakie są Pani/Pana możliwe cechy i preferencje. Działania te posłużą Bankowi do przygotowania i przedstawiania ofert/informacji marketingowych jak najlepiej dopasowanych do Pani/Pana potrzeb.
 12. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, 8, w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu 195 00,
  3. elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza na stronie https://www.santanderconsumer.pl/kontakt
  4. osobiście w dowolnym Oddziale Banku.