Infolinia: 195 00

Formularze

Wniosek o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko *

Nr PESEL *

Nr telefonu*

Na postawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, czy Bank przetwarza moje dane osobowe.

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi w formie:*

Informacje dodatkowe

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, Bank przed udzieleniem odpowiedzi może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Z uwagi na ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych, brak kontaktu uniemożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie spowoduje brak realizacji wniosku.


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe